Publications in Polish

1977

Wojciszke, B. (1977). Wplyw niektorych czynnikow poznawczych na ksztaltowanie sie atrakcyjnosci interpersonalnej [Some cognitive antecendents of interpersonal attraction]. Przeglad Psychologiczny, 20, 65-77.
Wojciszke, B. (1977). Uwagi polemiczne o teorii reakcji na rozbieznosc informacyjna oraz jej sprawdzaniu [Polemic remarks on the cognitive discrepancy theory and its testing]. Przeglad Psychologiczny, 20, 553-563.

1978

Wojciszke, B. (1978). Teoria akcentuacji i jej zastosowania w psychologii spolecznej [A theory of accentuation and its applications in social psychology]. Przeglad Psychologiczny, 21, 315-345.

Wojciszke, B. (1978). Sortowanie Par Przymiotnikow jako narzedzie pomiaru tendencji do afektywnego versus deskryptywnego interpretowania informacji spolecznej [Sorting Adjective Pairs Test as a method for measuring the individualized tendency for affective vs. descriptive interpretation of social information]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdanskiego, Psychologia, 1, 109-126.

1979

Wojciszke, B. (1979). Rozwoj spostrzegania osob [Development of person perception]. Psychologia Wychowawcza, 4, 444-457.

Wojciszke, B. (1979). Wyznaczniki atrakcyjnosci interpersonalnej [Determinants of interpersonal attraction]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdanskiego, Psychologia, 2, 5-22.

1980

Wojciszke, B. (1980). Ewolucja wyjasniania poznawczego we wspolczesnej psychologii spolecznej: I.Charakterystyka zjawiska [The evolution of cognitive explanation in contemporary social psychology: I.Characteristics of the phenomenon]. Przeglad Psychologiczny, 23, 99-120.

Wojciszke, B. (1980). Ewolucja wyjasniania poznawczego we wspolczesnej psychologii spolecznej: II.Konsekwencje teoretyczne dla problemu swiadomosci [The evolution of cognitive explanation in contemporary social psychology: II.Theoretical implications for the problem of conscioussness]. Przeglad Psychologiczny, 23, 297-324.

Wojciszke, B. (1980). Zaleznosc spostrzegania interpersonalnego od postawy wobec religii osoby spostrzegajacej i spostrzeganej [Interpersonal perception as influenced by religion attitudes of the perceiver and a perceived person]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdanskiego, Psychologia, 3, 29-46.

1983

Wojciszke, B. (1983). Mechanizmy wplywu struktury ja na zachowanie [Mechanisms of the self-structure influence on behavior]. In: J. Jarymowicz & Z. Smoleńska (Eds.) Poznawcze regulatory funkcjonowania spolecznego [Cognitive antecedents of social functioning], Wroclaw: Ossolineum.

Wojciszke, B. (1983). Konsekwencje tresciowego zroznicowania struktury ja – Koncepcja Marka Snydera i jej implikacje teoretyczne [Content differentiation of the self-structure – Mark Snyder’s theory and its theoretical implications]. Przeglad Psychologiczny, 26, 71-91.

1984

Wojciszke, B. (1984). Skala Pragmatyzmu – tresc i charakterystyka psychometryczna [The Pragmatism Scale – its content and psychometric characteristic]. Przeglad Psychologiczny, 27, 7-735.

Drat-Ruszczak, K. & Wojciszke, B. (1984). O pojmowaniu wartosci w psychologii [Toward a psychological definition of values]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdanskiego, Psychologia, 6, 27-45.

Wojciszke, B. & Majewska, A. (1984). Wplyw ja idealnego oraz autokoncentracji prywatnej i publicznej na natezenie atrybucji obronnych [The ideal- self, private and public self-focus and defensive attributions]. Psychologia Wychowawcza, 27, 257-266.

1985

Wojciszke, B. & Pienkowski, R. (1985). Q-Sort Funkcjonowania Spolecznego – prezentacja narzedzia i przykladow jego zastosowan [Q-Sort of Social Functioning – Presentation of the method and its applications], Przeglad Psychologiczny, 1985, 28,521-539.

1986

Wojciszke, B. & Tymoszczuk, Z. (1986). Uczciwosc, idealizm i aktywizacja struktury ja, a oszukiwanie w sytuacji pokusy [Honesty value, idealism, self-structure activation and cheating in a temptation situation]. Studia Psychologiczne, 24, 45-61.

1987

Wojciszke, B. (1987). Wplyw struktury ja na zgodnosc zachowania z wartosciami [The influence of the self-structure on value-behavior consistency]. Psychologia Wychowawcza, 30, 272-284.

1988

Wojciszke, B. (1988) Wplyw schematow na procesy ewaluacji [The influence of schemata on evaluation processes]. In: B. Wojciszke (Ed.) Studia nad procesami wartosciowania [Studies on evaluation processes]. Wroclaw: Ossolineum.

Wojciszke, B. (1988). Ja idealne, zwiazek skojarzeniowy wartosci ze struktura „ja” a zgodnosc zachowania z wartoscia [The ideal-self, value-self association and value-behavior consistency]. Studia Psychologiczne, 26, 45-67.

Wojciszke, B., & Graczyk, B. (1988). „Ja” idealne, aktywizacja struktury „ja” a tendencja do poslugiwania sie wartosciami osobistymi jako kategoriami interpretacji sytuacji spolecznej [The ideal-self, self-structure activation and the tendency to use personal values as categories for interpretation of the social situation]. Studia Psychologiczne, 26, 31-44.

1989

Wojciszke, B. (1989). Zgodnosc zachowania z dyspozycyjnymi strukturami psychicznymi [Consistency between dispositional structures and behaviour]. In: M. Cielecki (Ed.) Wybrane zagadnienia psychologii spolecznej [Selected problems of social psychology] (pp. 5-56). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojciszke, B. (1988). Dynamika milosci [Dynamics of love]. Przeglad Psychologiczny, 32, 711- 728.

Wojciszke, B., & Banaskiewicz, R. (1989). Zroznicowanie emocji przezywanych w kontaktach interpersonalnych [Differentiation of emotions experienced in interpersonal contacts]. Przeglad Psychologiczny, 32, 33-51.

1991

Wojciszke, B. (1991) Wykorzystywanie danych i pseudodanych w procesie poznawania ludzi [The use of data and quasi-data in person perception]. In: M. Kofta & T. Szustrowa (Eds.) Zludzenia ktore pozwalaja zyc. [Illusions we live by] (pp. 67-102). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

1993

Wojciszke, B. (1993). Moralnosc i sprawnosc jako kategorie percepcji spolecznej i politycznej [Moral and competence-related categories in social and political perception]. Przeglad Psychologiczny, 36, 433-447.

1995

Wojciszke, B. (1995). Mierzenie milosci – Skale Namietnosci, Intymnosci i Zobowiazania [Measuring of love: Scales of Passion, Intimacy and Commitment]. Przeglad Psychologiczny, 38, 215-234.

Wojciszke, B., Pienkowski, R., & Krzykowski, G., (1995). Polska norma negatywnego myslenia o świecie spolecznym: niezadowolenie z zycia, kraju i prezydenta [Polish negativity norm in perception of the social world: Dissatisfaction with life, country and its president]. Kolokwia Psychologiczne, 4, 23-411.

1997

Wojciszke, B. (1997). Produktywnosc i godnosc jako wartosci etyczne wspolczesnego spoleczenstwa polskiego – zarys koncepcji teoretycznej [Productivity and dignity as ethical values of contemporary Polish society: An outline of a theory] In: W: J. Brzezinski, Z. Kwieciski (Eds.) Polacy na progu… (s. 91-108). 1997, Toru: Edytor.

Wojciszke, B. (1997). Emocje zwiazane z moralna i sprawnosciowa interpretacja zachowan wlasnych i cudzych [Emotional responses to competence and morality of self and others]. Przeglad Psychologiczny, 40, 137-156.

1998
Wojciszke, B. (1998). Najwazniejszy wymiar: milosc [The most important dimension: Love]. In: J. Kozielecki, Czlowiek wielowymiarowy (ss. 291-310). Warszawa: 1998, Wydawnictwo Akademickie „Zak”

1999
Wojciszke, B. (1999). Grzech czy porazka? Moralne i sprawnosciowe kategorie w potocznym rozumieniu swiata spolecznego [Sin or failure? Moral and competence-related categories in lay understanding of the social world]. In: B. Wojciszke & M. Jarymowicz (Eds.) Psychologia rozumienia zjawisk spolecznych (ss. 34-51). Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (1999). Wprowadzenie [Introduction]. In: B. Wojciszke & M. Jarymowicz (Eds.) Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, (ss. 12-18). Warszawa: PWN.

2000
Baryla, W., Wojciszke, B. (2000). Struktura i korelaty poczucia krzywdy Polakow w roku 1994 i 1998 [Feelings of being wronged: Poles in 1994 and 1998]. Czasopismo Psychologiczne, , 6, 267-276.
Lewicka, M., Wojciszke, B. (2000). Wiedza jednostki i sady o swiecie społecznym [Social knowledge]. In: J. Strelau (Ed.) Psychologia. Podrecznik akademicki (tom 3, s. 27-77). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B. (2000). Postawy i ich zmiana [Attitudes and attitude change]. In: J. Strelau (Ed.) Psychologia. Podrecznik akademicki (tom 3, s. 79-106). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B. (2000). Relacje interpersonalne [Interpersonal relations]. In: J. Strelau (Ed.) Psychologia. Podrecznik akademicki (tom 3, 147-186). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B., & Baryla, W. (2000). Potoczne rozumienie moralnosci: piec kodow etycznych i narzedzie ich pomiaru [Lay understanding of morality: Five ethical codes and their measurement]. Przeglad Psychologiczny, 43, 395-421.

Baryla, W., & Wojciszke, B. (2000). Potoczne rozumienie moralnosci: badania psychologicznej realnosci etyki godnosci i etyki produktywnosci [Lay understanding of morality: Studies on psychological reality of ethical codes of dignity and productivity]. Przeglad Psychologiczny, 43, 423-444.

Wojciszke, B. (2000). Psychologia oceniania: mechanizmy, pulapki i srodki zaradcze [Psychology of evaluation: mechanisms, pitfalls and remedies]. W: A. Brzezinska, J. Brzezinski (red.) Ewaluacja procesu ksztalcenia w szkole wyzszej [Evaluation of teaching in higher education] (s. 211-237). Poznan: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

2001
Wojciszke, B., & Stajniak, B. (2001). Psychologia godnosci. Zarys koncepcji teoretycznej [Psychology of dignity: An outline of a theory]. W: D. Dolinski i B. Weigl (red.), Od mysli i uczuc do decyzji i dzialan [From thought and emotions to decion and action] (s. 75-90). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Wojciszke, B. (2001). Dane i pseudodane w procesie spostrzegania ludzi [Data and pseudodata inperson perception]. W: M. Kofta i T. Szustrowa (red.) Zludzenia, ktore pozwalaja zyc[Illusions we live by] (2 wyd.). Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2001). Konsekwencje pozostawania w mniejszości [Cosequences of being in minority]. W: M. Kofta i A. Jasinska-Kania (red.) Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe [Stereotypes and prejudice: Psychological and cultural antecedents] (s. 151-166). Warszawa: Scholar.

Wojciszke, B., & Baryla, W. (2001). Potoczne rozumienie moralności [Lay understanding of morality]. W: M. Lewicka i J. Grzelak (red.) Jednostka i społeczenstwo. Podejscie psychologiczne [Individual and society. A psychological approach] (s. 49-66). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B., & Baryla W. (2001). Zroznicowanie reakcji kobiet i mezczyzn na dwa rodzaje zdrady [Sex differences in responses to two kinds of infidelity]. Kolokwia Psychologiczne, 9, 89-114.

Wojciszke, B., & Baryla W. (2001). Polacy jako uczestnicy kultury narzekania [Poles as participants of the complaining culture]. W: J. Bralczyk i K. Mosiolek-Klosinska (red.) Zmiany publicznych zwyczajów językowych [Changes in the ways of public speaking] (s. 45-64). Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

2002
Wojciszke, B. (2002). Autopromocja i autodeprecjacja: kwestionariusz stylow autoprezentacji [Self-promotion and self-depreciation: The Questionnaire of Self-Presentation Styles]. Psychologia Jakosci Zycia, 1, 145-171.

Wojciszke, B., & Baryla, W. (2002). Jak odstrzelić sobie nogę: psychologiczne konsekwencje narzekania [How to shoot your own leg: Psychological consequences of complaining]. Kolokwia Psychologiczne, 10, 213-235.

Wojciszke, B., Baryla, W., & Downar, A. (2002). Preferencje mężczyzn i kobiet związane z wyborem partnera w świetle analiz ogłosze matrymonialnych [Men’s and women’s heterosexual preferences in matrimonial ads]. Czasopismo Psychologiczne, 8, 113-120.

Wojciszke, B., & Baryla, W. (2002). Potoczne rozumienie moralnosci [Lay understanding of morality]. W: M. Lewicka i J. Grzelak (red.) Jednostka i społeczenstwo. Podejscie psychologiczne [Individual and society: A psychological approach] (pp. 49-66). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2003
Wojciszke, B. (2003). Pogranicze psychologii osobowości i spolecznej: samoocena jako cecha i motyw [Between social and personality psychology: self-esteem as a trait and as a state]. In B.

Wojciszke, M. Plopa (red.) Osobowosc a procesy psychiczne i zachowanie [Personality, psychological processes and behaviour] (pp. 15-47). Krakow: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Baryla, W., & Wojciszke, B. (2003). Potoczne rozumienie moralnosci: reakcje emocjonalne na zachowania lamiace lub podtrzymujace piec kodow etycznych [Lay understanding of morality], In: B.

Wojciszke, M. Plopa (red.) Osobowosc a procesy psychiczne i zachowanie [Personality, psychological processes and behaviour] (pp. 289-311). Krakow: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wojciszke, B. (2003). Lubienie, respekt i percepcja polityczna [Liking, respect and political perception]. Studia Psychologiczne, 41, 49-74.

Szymkow, A., Wojciszke, B., Baryla, W. (2003). Psychologiczne funkcje narzekania [Psychological functions of complaining]. Czasopismo Psychologiczne, 9, 47-64.

Wojciszke, B. (2003). Skale regulacji nastroju [Mood regulation scales]. In: M. Marszal-Wiśniewska, T. Klonowicz, M. Fajkowska-Stanik (Ed.) Psychologia różnic indywidualnych (s. 163-179). Gdansk 2003, Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B., Mikiewicz, A. (2003). Nacisk rodziców na moralnosc i sprawnosc w wychowaniu chlopcow i dziewczat [How parents stress morality and competence in socialization of boys and girls], Przeglad Psychologiczny, 46, 425-439. 82.

2004
Wojciszke, B. (2004). Systematycznie Modyfikowane Autoreplikacje: logika programu badan empirycznych w psychologii [Systematically modified self-replications: A logic of empirical research program in psychology]. W: J. Brzezinski (red.) Metodologia badan psychologicznych. Wybor tekstow [Methodology of psychology: A textbook] (s. 44-60). Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN.

2005
Wojciszke, B., Baryla, W. (2005). Kultura narzekania, czyli o psychicznych pulapkach ekspresji niezadowolenia [The culture of complaining: On psychological pratfalls of complaining] In: M. Drogosz (red.) Jak Polacy przegrywaja, jak Polacy wygrywaja (s. 35-68). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B., Baryla, W. (2005). Sady o własnej sprawnosci i moralnosci a samoocena [Self-ascription of competence vs morality and self-esteem], Kolokwia Psychologiczne, 13, 34-47.

Wojciszke, B. (2005). Narzekanie na system: rola zakladu pracy [Complaining on the system: The role of the place of work]. In: U. Jakubowska i K. Skarzynska (red.) Demokracja w Polsce. Doswiadczanie zmian. (92-99). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Wojciszke, B., Baryla, W. (2005). Skale do pomiaru nastroju i szesciu emocji [Scale for the measurement of mood and six emotions]. Czasopismo Psychologiczne, 11, 31-47.

Baryla, W., Wojciszke, B. (2005). Kwestionariusz ruminacji [Rumination Questionnaire]. Studia Psychologiczne, 43, 5-22.

2006
Wojciszke, B., Baryla, W. (2006). Perspektywa sprawcy i odbiorcy w spostrzeganiu siebie i innych [Agent vs. recipient perspective In the perception of self and others]. Psychologia Spoleczna, 1, 9-32.

Wojciszke, B., Baryla, W. (2006). Perspektywa, tresc a działanie [Perspective, kontent and action]. Psychologia Spoleczna, 1, 73-81.

Mikiewicz, A., Szewczyk, A, Wojciszke, B. (2006). Uwarunkowania lubienia i respektu: konfrontacja dwoch koncepcji teoretycznych [Antecedens of liking vs. respect: deciding between two theoretical models]. Czasopismo Psychologiczne, 12, 139-154.

Baryla, W., Wojciszke, B. (2006). Sprawnosc i moralnosc a samoocena i ruminacja [Competence, morality versus self-esteem and rumination]. In: M. Fajkowska, M. Marszal-Wisniewska, G. Sedek (Eds.) Podpatrywanie mysli i uczuc (pp. 207-224). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2007
Wojciszke, B. (2007). Przekonania delegitymizujące porządek społeczny w Polsce [Delegitimization beliefs in Poland] In: J. M. Brzezinski (Ed.) Psychologia. Miedzy teoria, metoda, a praktyką (pp. 317-332). Poznan, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wojciszke, B., Borkowska, P. (2007). Delegitymizacja systemu i wiara w zycie jako gre o sumie zerowej [System delegitimization and the belief in life as a zero sum game]. Kolokwia Psychologiczne, 16, 41-53.

Struzynska-Kujalowicz, A., Wojciszke, B. (2007). Wplyw pozycji w hierarchii wladzy na efektywnosc dzialan oraz ocene siebie i innych [Influence of power position on effectivenes and evaluations of oneself and others]. Studia Psychologiczne, 45, 51-62.

Szymkow-Sudziarska, A., Wojciszke, B., Baryla, W. (2007). Dowody na istnienie interpersonalnego skryptu narzekania – efekty pamieciowe [The script of complaining – evidence from memory biases]. Studia Psychologiczne, 45, 81-86.

2008
Wojciszke, B. Dolinski, D. (2008). Psychologia społeczna [Social Psychology]. W: J. Strelau i D. Dolinski (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki [Handbook of Psychology]. t. 2. (293-447). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2009
Wojciszke, B. (2009). Sprawczosc i wspolnotowosc jako podstawowe wymiary spostrzegania swiata spolecznego. W: J. Kozielecki (red.) Nowe idee w psychologii (s. 256-273). Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojciszke, B., Baryla, W., Rozycka, J. (2009). Wiara w zycie jako grę o sumie zerowej. W: Jakubowska, U., Skarzynska, K. (red.) Między przeszłoscia a przyszłoscia. Szkice z psychologii politycznej (s. 179-188). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Rozycka, J., Wojciszke B. (2009). Dlaczego ludzie mysla, ze zycie jest gra o sumie zerowej? Uwarunkowania i konsekwencje spoleczno-ekonomiczne. W: Cislak, A., Henne, K., Skarzynska, K. (red.) Przekonania w zyciu jednostek, grup, spolecznosci (s. 67-95). Warszawa: ACADEMICA Wydawnictwo SWPS.

2010
Wojciszke, B., Szlendak, M. (2010). Skale do pomiaru orientacji sprawczej i wsponotowej. Psychologia Spolezna, 5, 57-69.

Rozycka, J., Wojciszke B. (2010). Skala wiary w grę o sumie zerowej (Scale of Belied in Life as a Zero-sum Game). Studia Psychologiczne, 48, 33-44.

Wojciszke, B. (2010). Funkcje samooceny (Functions of self-esteem). W: A. Kolanczyk, B. Wojciszke (red.). Motywacje umyslu (s. 111-126). Sopot: Smak Słowa.

2011
Wojciszke, B. (2011). Psychologia władzy [Psychology of power]. Nauka, 2, 51-69.

2012
Wojciszke, B. (2012). Czy standardowe badania psychologiczne to maksymalizacja wariancji wyjasnionej? [Does the standard psycholgical research maximize the amount of explained variance?] Roczniki Psychologiczne, 15, 63-66.

2013
Kryś, K., Wojciszke, B. (2013). Analiza wybranych zmian w funkcjonowaniu społecznym osób rozbawionych [Selccted aspects of social functioning of amused persons]. Psychologia Społeczna, 8, 277-289.

2014
Rozycka-Tran, J., Boski, P., Wojciszke, B. (2014). Wiara w gre o sumie zerowej jako aksjomat spoleczny: badanie w 37 krajach. Psychologia Spoleczna, 9, 92-109. doi: 10.7366/189618002014280106

Wojciszke, B., Bocian, K., Parzuchowski, M., Szymkow, A. (2014). Nieuchronna tendencyjnosc ocen moralnych. Nauka, 3, 45-62.

Pietraszkiewicz, A., Wojciszke, B. (2014). Striving for consistency shapes emotional responses to others' outcomes. Polish Psychological Bulletin, 45, 296-305. doi: 10.2478/ppb-2014-0036

Wojciszke, B., Cieslak, M. (2014). Orientacja sprawcza i wspólnotowa a wybrane aspekty funkcjonowania zdrowotnego i społecznego. Psychologia Spoleczna, 9, 285-297. doi: 10.7366/1896180020143002

Studzinska, A., Wojciszke, B. (2014). Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn. Psychologia Społeczna, 9, 396-408.

In press
Białobrzeska, O., Bocian, K., Frankowska, N., Parzuchowski, M., Wojciszke, B. (in press). To nie fair (bo mi szkodzi): Zaangazowanie interesu wlasnego znieksztalca ocene sprawiedliwosci dystrybutywnej. Psychologia Spoleczna.