Books

  1. Wojciszke, B. (1983, second ed. 1986). Psychologia spoleczna: System poznawczy i procesy spostrzegania ludzi [Social psychology: The cognitive system and person perception processes]. Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego.
  2. Wojciszke, B. (1986). Teoria schematow spolecznych [Social schemata theory]. Wroclaw: Ossolineum.
  3. Wojciszke, B. (1986). Struktura ja, wartosci osobiste i zachowanie [The self‑structure, personal values and behaviour]. Wroclaw: Ossolineum.
  4. Wojciszke, B. (Ed.) (1988). Studia nad procesami wartosciowania [Studies on evaluation processes]. Wroclaw: Ossolineum.
  5. Wojciszke, B. (1991). Procesy oceniania ludzi [Interpersonal evaluation processes]. Poznan: Wydawnictwo Nakom.
  6. Wojciszke, B. (1993, second ed. 2009). Psychologia milosci [Psychology of love]. Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  7. Wojciszke, B., Jarymowicz, M. (Eds.) (1999). Psychologia rozumienia zjawisk społecznych [The psychology of societal phenomena] Warszawa: PWN.
  8. Wojciszke, B. (2002). Czlowiek wsrod ludzi. Zarys psychologii społecznej [An outline of social psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  9. Wojciszke, B. (2010). Sprawczosc i wspolnotowosc. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego [Agency and communion. Basic dimensions of Social cognition]. Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  10. Wojciszke, B. (2011). Psychologia spoleczna [Social Psychology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.